Summer 2023

Summer timetable from 10 June - 29 October 2023

08.25 10.55 13.55 16.25 *20.15 (B)
08.55 11.25 14.25 16.55 *20.25 (T)
09.25 11.55 14.55 17.25  
09.55 12.15 15.25 18.15 (B)  
10.25   13.25   15.55 18.25 (T)  


* only 08.07.2023 - 13.08.2023
(B) uphill drive (Wiler - Lauchernalp)     
(T) descent (Lauchernalp - Wiler)

Additional extra journeys can be reserved until 17.00 o'clock under Phone.: +41 27 938 89 99 info@lauchernalp.ch

 

Back